Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viadeparter departer
8106 a510 400
Reposted fromlaters laters viadeparter departer
Na jego miejscu nigdy nie wypuściłbym z rąk kobiety, która patrzy na mnie z taką pasją. Gdyby któraś tak na mnie spojrzała, odciąłbym jej nogi, by nie mogła już ode mnie uciec i kazałbym jej przysiąc, że wyrwie mi serce, jeśli kiedykolwiek zapałam uczuciem do innej.
— "Alicja w Krainie Serc"
Reposted fromiwell iwell viadeparter departer
Marcel Duchamp
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viadeparter departer
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viadeparter departer
8106 a510 400
Reposted fromlaters laters viadeparter departer
Na jego miejscu nigdy nie wypuściłbym z rąk kobiety, która patrzy na mnie z taką pasją. Gdyby któraś tak na mnie spojrzała, odciąłbym jej nogi, by nie mogła już ode mnie uciec i kazałbym jej przysiąc, że wyrwie mi serce, jeśli kiedykolwiek zapałam uczuciem do innej.
— "Alicja w Krainie Serc"
Reposted fromiwell iwell viadeparter departer
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viadeparter departer
8106 a510 400
Reposted fromlaters laters viadeparter departer
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viadeparter departer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl