Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1505 9862 400
Reposted frommindtrap mindtrap viagabunia gabunia

Nie śnij się. nie śnij. W którymś śnie się utop
tak ostatecznie i nie przyśnij już się. 
Robisz mi nieporządek w chaosie. Aż muszę 
zaraz po przebudzeniu kląć bezgłośnie, żeby 
ciebie odpędzić.  (...)
— Świetlicki
Reposted fromzmora zmora viamylove mylove
8189 db97 400
Reposted frombadsamaritan badsamaritan viapuszka puszka
1521 1677 400
Reposted fromkrzysk krzysk viadeparter departer
Z niektórych tragedii nie potrafimy się do końca otrząsnąć, ale ponieważ musimy żyć dalej, więc żyjemy. Część mnie jakby umarła, została zdruzgotana. Przeszłość wciąż mnie dusiła, ale miałam szczęście otaczać się ludźmi, którzy nie pozwolili mi zatonąć.
— Guillaume Musso
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadeparter departer
Reposted fromkrzysk krzysk viadeparter departer
1715 3afc 400
Reposted fromkarahippie karahippie viadeparter departer
0884 ae5b 400
Reposted fromspitblaze spitblaze viadeparter departer
2618 0546 400
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viamessinhead messinhead
3632 dbce 400
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viamessinhead messinhead

"Sierpień - pomyślałem - nie ma w sobie nic z agresywności czerwca i lipca. Jest miesiącem ukojenia, miesiącem zbiorów. 
Ma w sobie przeczucie jesieni, a więc i trochę melancholii."

Stanisław Kowalewski "Czary i oczarowania"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamessinhead messinhead
Reposted fromkrzysk krzysk viadeparter departer
1715 3afc 400
Reposted fromkarahippie karahippie viadeparter departer
0884 ae5b 400
Reposted fromspitblaze spitblaze viadeparter departer
2618 0546 400
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viamessinhead messinhead
3632 dbce 400
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viamessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl