Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viadifferent-love different-love

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Tak ciężko sobie uświadomić że nie ma powrotów do niektórych relacji, ludzi, przyjaźni.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viajustaperson justaperson
6206 2dc2 400
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly vianieobecnosc nieobecnosc
6512 1b3d 400
Reposted fromlostamongtheclouds lostamongtheclouds viaohhh ohhh
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viadeparter departer
6518 a719 400
Reposted fromcarol91 carol91 viadeparter departer
7400 89aa 400
Reposted frompussyporn pussyporn viaemptyspacess emptyspacess
7205 4afa 400
Reposted fromsavatage savatage viadisheveled disheveled
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via0 0
Jeśli chcesz się lepie poczuć z samym sobą, osiągnij coś trudnego i wartościowego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolvido olvido
4014 41ba 400
Reposted from1985 1985 viaolvido olvido
4404 bcd4 400
Reposted frombrumous brumous viaolvido olvido
3762 cd27 400
Marcin Jamiołkowski, Prawdziwy horror („Pismo” nr 08)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl